Tatjana Jevremović Petrović

Vanredni profesor

Tatjana Jevremović Petrović diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu završila je magistarske studije sa tezom pod nazivom Promena sedišta preduzeća u pravu Evropske unije, kao i doktorske studije sa tezom pod nazivom Prekogranična spajanja društava u pravu EU i uporednom pravu. Bila je zaposlena kao istraživač pripravnik, istraživač saradnik i naučni saradnik na Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu do 2009. Od 2009. godine zaposlena je kao docent, a od 2015. godine vanredni professor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom studija bila je dobitnik brojnih stipendija, uključujući i Van Calker istraživačku stipendiju na Institutu za uporedno pravo u Lozani (Švajcarska), kao i Stipendije švajcarske Komisije za stipendije stranim studentima na Pravnom fakultetu i Institutu za uporedno pravo u Lozani (Švajarska) tokom akademske 2001-2002 godine.  Član je Udruženja Pravnika u Privredi i izdavačkog odbora časopisa Evropsko zakonodavstvo, Initium izdanja Zadužbine Andrejević, kao i časopisa Pravo i privreda. Bila je član Verifikacionog tima za primarno zakonodavstvo EU Republike Srbije. Autor je većeg broja članaka i nekoliko monografija u oblasti kompanijskog prava.

Detaljnu biografiju i spisak radova možete preuzeti ovde.